Дом ће у школској 2021/22 години примити 185 ученика и 115 студената.
Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећу документацију:

  • Пријава на конкурс –образац се добија у Установи, а може се преузети и са сајта Установе www.domucenikavr.co.rs
  • Оверене копије сведочанства о завршеним разредима од V до VIII и Уверење о обављеном завршном испиту за ученике који су уписани у I разред средње школе
  • Оверену потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе)
  • Оверену копију сведочанства о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе)
  • Уверење о приходима по члану породице
  • Оверену копију Дипломе и друге награде са учешћа на такмичењима ученика
  • Потврду о владању у Дому током претходне школске године
  • Лекарско уверење о општем здравственом стању не старије од 15 дана од дана усељења и Оверену фоктокопију Извода из матичне књиге рођених (ДОНЕТИ ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА)
  • Уплатницу за трошкове уписнине на жиро-рачун Дома 840-94667-46 са моделом и позивом на број 97 87-7421215 у износу од 400,00 динара.
РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ ОД 12.07.-24.07.2021.
од 07h-19h 12.07 - 16.07. и од 07h-19h 19.07 - 24.07.2021.

Контакт

Моше Пијаде 41
Врање, Србија

Телефон: 017 422 035 E-mail: domucenikavr@mts.rs

Пратите нас