Дом ће у школској 2021/22 години примити 185 ученика и 115 студената.
Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећу документацију:

 • Пријава на конкурс –образац се добија у Установи, а може се преузети и са сајта Установе www.domucenikavr.co.rs
 • Оверене копије сведочанства о завршеним разредима од V до VIII и Уверење о обављеном завршном испиту за ученике који су уписани у I разред средње школе
 • Оверену потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе)
 • Оверену копију сведочанства о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе)
 • Уверење о приходима по члану породице
 • Оверену копију Дипломе и друге награде са учешћа на такмичењима ученика
 • Потврду о владању у Дому током претходне школске године
 • Лекарско уверење о општем здравственом стању не старије од 15 дана од дана усељења и Оверену фоктокопију Извода из матичне књиге рођених (ДОНЕТИ ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА)
 • Уплатницу за трошкове уписнине на жиро-рачун Дома 840-94667-46 са моделом и позивом на број 97 87-7421215 у износу од 400,00 динара.
 • Станарина за месец септембар износи 5.358,00 динара
 • Накнада за нову ученичку картицу износи 700,00 динара
 • Накнада за обнову ученичке картице која је истекла износи 250,00 динара
РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ ОД 12.07.-24.07.2021.
од 07h-19h 12.07 - 16.07. и од 07h-19h 19.07 - 24.07.2021.
РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС У ДРУГОЈ РАСПОДЕЛИ ОД 24.08.-27.08.2021. од 07h-19h

Контакт

Моше Пијаде 41
Врање, Србија

Телефон: 017 422 035 E-mail: domucenikavr@mts.rs

Пратите нас