Статут Дома ученика средњих школа - Врање

Правилник о кућном реду Дома - август 2020.

Закон о ученичком и студентском стандарду

Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Споразум о продужењу рока посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Правилник о смештају и исхрани ученика и студената

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о програму рада психолога и педагога у дому ученика

Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру

Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда

Правилник о стандардима кавалитета исхране ученика и студената

О ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре

Правилник о заштити података о личности

Евиденција лица за заштиту података