У школској 2021/22 години Дом ће примити 115 студената.
Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећу конкурсну документацију:

 • Пријавa на конкурс (образац се добија у установи или можете преузети са нашег сајта).
 • Уверење(потврда) да је први пут уписана I година студија на терет буџета Републике Србије и сведочанства о завршеном I,II и III односно IV разреду средње школе, оригиналне или оверене фотокопије – за студенте I године студија.
 • Потврду са високошколске установе о току студирања, која треба да садржи следеће податке(за студенте старијих година): просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број остварених ЕСПБ бодова, да се школовање финансира из буџета Републике Србије и податак колико трају студије- за студенте осталих година и студенте са продуженом годином.
 • уверење о приходима по члану породице за период од 1 јануара до 30 јуна текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата (образац можете преузети са нашег сајта).
 • Лекарско уверење о општем здравственом здрављу доставља студент приликом усељења у установу (не старије од 30 дана).
 • Студенти старијих година који конкуришу до 31.10.2021 дужни су да доставе комплетну документацију са лекарским уверењем у супротном се непотпуне документације неће разматрати.
 • Извод из Матичне књиге рођених.
 • Учитана лична карта једног од родитеља (старатеља).
 • Уплатницу за трошкове уписнине на жиро рачун Дома на текући рачун 840-94667-46 са позивом на број 97 87-7421215 од 400,00 дин.
 • Приликом конкурисања документација мора бити комплетна.
 • Напомена: Студенти старијих година (станари Дома) који не поднесу документацију до 31.10.2021. дужни су да се из Дома иселе следећег дана са потпуним раздужењем свега оног што су задужили.
Конкурс за упис у Дом РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС
 • За студенте I године од 01.09 до 15.09.2021. године
 • За студенте свих осталих година од 16.09 до 31.10. 2021.године
Информације за учеснике конкурса: Дом ученика средњих школа- Врање, ул. Моше Пијаде бр 41. Телефон за информације: 017/416225

Контакт

Моше Пијаде 41
Врање, Србија

Телефон: 017 422 035 E-mail: domucenikavr@mts.rs

Пратите нас